• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.607316.6738
Euro17.573517.6439
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

30 Cüz ve Konular

Cüzlerden seçilen ayetler 


1. CÜZ  
Fâtiha 1-7 (Rab, hamd, iman, dua) 
Bakara 1-5 (Kitab, müttakiler, müminler) 
Bakara 11-20 (Münafıklar ve durumları) 
Bakara 30-38 (Hz. Adem, melekler, iblis, tövbe) 
Bakara 110 (Namaz, zekat, ameller ve ecri) 


2.CÜZ  
Bakara 152-157 (Zikir, sabır, flehitlik, imtihan) 
Bakara 172-173 (Rızk, yenilmesi haram olanlar) 
Bakara 177-179 (Müttakiler, kısas, diyet) 
Bakara 183-188 (Oruç, dua, haksız kazanç) 
Bakara 195 (Allah yolunda infak) 
Bakara 197-201 (Hac ibadeti, dua) 
Bakara 233 (Bebekleri emzirme süresi) 
Bakara 238 (Namazın muhafazası) 


3. CÜZ  
Bakara 254, 261-274 (Allah yolunda infak) 
Bakara 275-281 (Riba, sadaka) 
Bakara 284-286 (Âmene’r-Rasûlü, iman, dua) 
Âl-i İmrân 31-32 (Hz. Peygamber’e uyma) 
Âl-i İmrân 85-91 (İslam, iman, küfür) 


4. CÜZ 
Âl-i İmrân 92 (Allah yolunda infak) 
Âl-i İmrân 97 (Kabe, Makam-› İbrahim) 
Âl-i İmrân 103-108 (Ümmet bilinci, kıyamet) 
Âl-i İmrân 110, 114 (Vasat ümmetin özellikleri) 
Âl-i İmrân 130-136 (Riba, muhsin, muttaki kul) 
Âl-i İmrân 159, 164 (Hz. Peygamber ve misyonu) 
Âl-i İmrân 185-186 (Ölüm, imtihan dünyası) 
Nisâ 17-19 (Tövbe, hanım haklar›) 


5. CÜZ  
Nisâ 29-31 (Büyük günahlar) 
Nisâ 36-40 (İhsan, cimrilik, ilahî adalet) 
Nisâ 58-59 (Emanet, adalet, itaat) 
Nisâ 65, 69 (Hz. Peygamber’e itaat) 
Nisâ 78-7 (Ecel gerçe¤i, iyilik-kötülük) 
Nisâ 86 (Selamlaşlmak) 
Nisâ 110-112 (Kötülük, tövbe, iftira) 
Nisâ 135-147 (Adalet, münafıklar) 


6. CÜZ 
Mâide 8-9 (Adalet, salih amel) 
Mâide 27-31 (Habil-Kabil, nefis) 
Mâide 35 (Allah’a yaklaflma çabası) 
Mâide 54-56 (Allah ve Rasul’e itaat) 
Mâide 82 (Müslümanlar ve öteki) 

7. CÜZ  
Mâide 87-93 (Helal rızık, yemin, içki-kumar) 
Mâide 116-118 (Hz. İsa ve duası) 
En’âm 40-43 (Musibetler ve duan›n önemi) 
En’âm 46 (İnsanın acziyeti) 
En’âm 60-65 (Allah’ın kudret delilleri) 
En’âm 74-80 (Hz. İbrahim ve tevhid) 
En’âm 95-99 (Allah’ın yeryüzündeki ayetleri) 


8. CÜZ  
En’âm 151-153 (Haramlar, yetim malı, adalet) 
En’âm 160-165 (İyiliğin mükafatı, vahdet, imtihan) 
A’râf 11-27 (Şeytan, Hz. Adem ve tövbe) 
A’râf 31-32 (Mescitler için giyinme) 
A’râf 44-50 (Cennetliklerle cehennemdekiler) 
A’râf 59-95 (Hz. Nuh, Hûd, Salih, Lût, Şuayb) 


9. CÜZ  
A’râf 156-158 (Rahmet-azap, Hz. Peygamber) 
A’râf 169-170 (Kur’an’a sarılanlar) 
A’râf 179-180 (Cehennemlikler, Esma-i Hüsnâ) 
A’râf 199-201 (Takva sahipleri, fleytan›n vesvesi) 
A’râf 204-205 (Kur’an dinleme ve okuma) 
Enfâl 20-25 (İtaat, umumî fitne) 
Enfâl 27-29 (İhanet, imtihan, emanet) 


10. CÜZ  
Enfâl 46 (Allah-Rasul’e itaat, çekişmeme) 
Tövbe 17-20 (Mescitler, müminler-müşrikler) 
Tövbe 23-26 (İnanç ve dostluk, Allah’In yardımı) 
Tövbe 34-35 (Malın hakkını vermemek ve cezası ) 
Tövbe 40 (Sevr Mağarası’nda hicret yolcuları) 
Tövbe 60-61 (Zekat, Rasul’ü incitenler) 
Tövbe 67-68 (Münafıkların özellikleri) 
Tövbe 71-72 (Müminlerin özellikleri) 


11. CÜZ  
Tövbe 100-106 (Sahabenin fazileti) 
Tövbe 112 (Mü’minlerin özellikleri) 
Tövbe 128 (Rasul’ün müminlere düflkünlüğü) 
Yunus 12 (Darlıkta dua, sonrasında nankörlük) 
Yunus 57 (Kur’an’ın misyonu) 
Yunus 62-64 (Allah’ın dostları) 
Yunus 107-109 (Hayr ve şerrin verilmesi) 12. CÜZ  
Hûd 15-16 (Dünya ve ahiret) 
Hûd 25-34 (Hz.Nuh) 
Hûd 61-66 (Hz. Salih) 
Hûd 84-94 (Hz. fiuayb) 
Hûd 114-115 (Namaz, iyilik-kötülük) 
Yusuf 21-33 (Hz. Yusuf, iffet) 


13. CÜZ 
Ra’d 11 (Toplumsal değişim) 
Ra’d 19-28 (Mü’min-kafir fark›, zikir) 
İbrahim 21-23 (Şeytanın savunması ve günahkârlar) 
İbrahim 24-27 (Güzel ve çirkin söz) 
İbrahim 31 (En yararlı ameller) 
İbrahim 40-41 (Hz. İbrahim’in duası) 


14. CÜZ  
Hicr 28-50 (Hz. Adem, Şeytan, müttekîler) 
Nahl 28-34 (Mü’min ve kafirin akıbeti) 
Nahl 58-59 (Cahiliyye ve kız çocukları) 
Nahl 78-83 (Allah’ın verdiği nimetler) 
Nahl 125-128 (Tebliğ metodları, cezada insaf) 


15. CÜZ  
İsrâ 1 (İsrâ, Mescid-i Aksâ) 
İsrâ 9 (Kur’an’ın misyonu) 
İsrâ 13-15 (Amel defteri: Oku kitabını!) 
İsrâ 23-39 (İlahi öğretiler, emir ve yasaklar) 
İsrâ 64-65 (Şeytanın ortakları) 
İsrâ 71-72 (Kitabı sağdan verilenler) 
İsrâ 78-84 (Namaz, teheccüd, Kur’an) 
Kehf 13-27 (Ashab-› Kehf) 
Kehf 46-49 (Mücrimlerin amel defterleri) 
Kehf 60-82 (Hz. Musa ve genç) 


16. CÜZ  
Kehf 103-108 (Amelleri boşa çıkanlar) 
Meryem 59-63 (Sonra gelen nesillerin durumu) 
Tâhâ 53-54 (Kainattaki nimetler) 
Tâhâ 116-123 (Hz. Adem-İblis, tövbe) 
Tâhâ 124-126 (Allah’ın zikrinden yüz çevirme) 
Tâhâ 132 (Ailene namazı emret!) 


17. CÜZ 
Enbiyâ 22 (Tevhid ve kainattaki düzen) 
Enbiyâ 34-35 (İnsanın ölümcüllüğü ve sınama) 
Hac 1-5 (Kıyamet, yaratılış, diriliş) 
Hac 27-33 (Hacc, müşrik, hanifler) 
Hac 36-37 (Hac kurbanları) 
Hac 77-78 (Cihad, şahit ve örnek ümmet) 


18. CÜZ  
Mü’minûn 1-11-14 (Mü’minler, yaratılış) 
Mü’minûn 99-111 (Kıyamet günü, inkar edenler) 
Nûr 21 (Şeytana uymayın!) 
Nûr 23-25 (Zina iftirası) 
Nûr 32-33 (Bekarların evlendirilmesi) 
Nûr 37-38 (Zikir, ibadet, rızık) 


19. CÜZ  
Furkân 27-30 (Kıyamette zalimin hali) 
Furkân 63-77 (Rahman’ın has kulları) 
Şuarâ 80-89 (Yaratıcı, Hz. İbrahim’in duası) 
Şuarâ 181-184 (Ticaret ahlakı) 
Neml 1-5 (Kur’an, müminler, kafirler) 
Neml 19 (Hz. Süleyman’ın duası) 


20. CÜZ  
Kasas 51-55 (Vahy karşısında müminler) 
Kasas 71, 73 (Gece-gündüz nimetleri) 
Ankebût 2-6 (İmtihanı kazanabilmek) 
Ankebût 7-10 (İnanların özellikleri) 
Ankebût 19-20 (Yaratılış ve ibret alma) 
Ankebût 41 (Allah’tan başka dost edinme) 


21. CÜZ  
Ankebût 60-63 (Rızıkları veren Razzâk) 
Ankebût 69 (Allah için mücahade) 
Rûm 21-24 (Allah’ın varlığının delilleri) 
Rûm 33-38 (İnsanların sınanması) 
Rûm 41 (Dünyanın ifsadı ve insan) 
Lokman 13-19 (Hz. Lokman’ın öğütleri) 


22. CÜZ  
Ahzâb 35-36 (Müslümanların özellikleri) 
Ahzâb 45-47 (Hz. Peygamber’in görevleri) 
Ahzâb 56 (Hz. Peygamber’e salavât) 
Ahzâb 66-71 (Kıyametteki pişmanlık) 
Ahzâb 72 (Sorumluluk) 
Sebe’ 37-39 (Huzura yaklaştıracak değerler) 
Fâtır 5-6 (Aldatıcı dünya ve şeytan) 
Fâtır 18 (Bireysel sorumluluk) 
Fâtır 28-30 (Allah’tan korkanlar) 
Fâtır 37 (Kıyametteki pişmanlık) 
Fâtır 45 (İlahi cezaların ertelenmesi) 


23. CÜZ  
Yâsin 33-40 (Kainattaki deliller) 
Yâsin 55-67 (Cennetlikler, mücrimler) 
Saffat 27-33 (Liderler ve onlara uyanlar) 
Saffât 99-111 (Hz. İbrahim, kurban İsmail) 
Sad 27-29 (Yaratılış, iman, Kur’an) 
Zümer 18 (Sözü dinleyen ve iyisine uyanlar) 
Zümer 22-23 (Allah’ın zikri ve Kur’an) 


24. CÜZ  
Zümer 36-38 (Allah ne güzel vekildir) 
Zümer 49-51 (Kibir ve cezası) 
Zümer 53-61 (İlahi rahmetin genişliği) 
Mü’min 67-68 (Yaratılış evreleri) 
Mü’min 79-82 (Verilen nimetler) 
Fussilet 33-36 (İyilik-kötülük ve korunma) 


25. CÜZ 
Fussilet 49-51 (Nimetler ve nankörlük) 
Şûrâ 14-15 (İhtilaf ve istikamet) 
Şûrâ 20 (Dünya ve ahiret nasibi) 
Şûrâ 27 (Bol rızık azdırabilir) 
Şûrâ 37-39 (Mü’minlerin vasıfları) 
Zuhruf 36-39 (Şeytan ve arkadaşları) 
Zuhruf 67-73 (Dostlar ve cennetler) 


26. CÜZ 
Ahkâf 15-17 (Anne-baba hakkı) 
Ahkâf 29-31 (Mü’min cinler) 
Muhammed 15 (Cennet çeşitleri) 
Muhammed 38 (Cimrilik) 
Feth 1-3 (Fetih ve Hz. Peygamber) 
Feth 8-9 (Hz. Peygamber’e uyma) 
Feth 17 (Engelliler ve yükümlülük) 
Feth 18-19 (Biat eden mü’minler) 
Feth 29 (Hz. Peygamber ve sahabe) 
Hucurât 1-3 (Hz. Peygamber’e saygı) 
Hucurât 9-10 (Arayı bulma, kardefllik) 
Hucurât 11-12 (Alay etme, zann, gıybet) 
Kâf 16 (Şah damarından daha yakın!) 
Kâf 17-18 (Kirâmen Katibîn) 
Zâriyât 15-19 (Müttakilerin özellikleri) 
Zâriyât 24-30 (Hz. İbrahim ve melekler) 


27. CÜZ  
Zâriyât 55-56 (Öğüt, kulluk) 
Tûr 48-49 (Sabır, hamd, tesbih) 
Necm 38-42 (Bireysel sorumluluk ve ecir) 
Kamer 9-15 (Hz. Nuh ve tufan) 
Rahmân 7-9 (Ölçü, tartı, mizan) 
Rahmân 60 (İyiliğin bedeli iyiliktir) 
Vâkıa 77-80 (Kur’an ve temizlik) 
Hadîd 12-15 (Mü’minler ve münafıklar) 
Hadîd 16 (Zikir, kalbin ürpermesi) 
Hadîd 18-19 (Sıddîkler ve özellikleri) 
Hadîd 20-24 (Dünya hayatı ve değeri) 

28. CÜZ 
Mücâdile 22 (Gerçek mü’minler) 
Haşr 9-10 (Ensar) 
Haşr 22-24 (Esmâ-i Hüsnâ) 
Mümtehine 12 (Biat maddeleri) 
Saff 2-3 (Yapmayacğın şeyi söyleme!) 
Saff 10-13 (Kârlı ticaret yolları) 
Cum’a 5 (Kitap’la amel etmeyenler) 
Cum’a 9-11 (Cuma namazı) 
Münâfikûn 1-8 (Münafıklar›n özellikleri) 
Münâfikûn 9-10 (İmtahan ve vaktinde infak) 
Te¤abun 16-18 (İmtahan ve infak) 
Talak 7 (Nafakada ölçü) 
Tahrîm 6 (Ateşten korunmak) 
Tahrîm 8 (Samimi tövbe) 
Tahrîm 10-12 (Olumlu ve olumsuz hanımlar) 


29. CÜZ 
Mülk 1-2 (Hükümdarlık, ölüm ve hayat) 
Mülk 30 (Su nimeti) 
Kalem 1-4 (Hz. Peygamber) 
Hâkka 18-35 (Hesap günü mü’min ve kafir) 
Meâric 11-35 (Günahkarlar ve Mü’minler) 
Nûh 1-22 (Hz. Nuh’un davet yöntemleri) 
Nûh 28 (Hz. Nuh’un duası) 
Müzzemmil 6-8 (Gece ibadeti ve kıraati) 
Müzzemmil 20 (Gece namazı, infak) 
Müddessir 38-47 (Cehenneme sevk eden ifller) 
İnsan 1-5 (İnsan ve özgür iradesi) 


30. CÜZ  
Abese 1-12 (Hz. Peygamber ve a’ma) 
Mutaffifîn 1-6 (Ölçü ve tartıda hile yapmak) 
A’lâ 9-12 (Öğüt verilmeli) 
Ğaşiye 17-21 (Etrafa ibret nazarıyla bakmak) 
Fecr 15-20 (Mal ile imtihan, yoksulu doyurma) 
Fecr 27-30 (Huzura ermifl nefis) 
Beled 14-18 (Sabrı ve merhameti tavsiye, infak) 
İhşirâh 1-8 (Göğsün geniflletilmesi, kolaylık) 
Beyyine 1-8 (İnkar edenler-Mü’minler) 
Kadr 1-5 (Kadir gecesi) 
Zilzâl 7-8 (Hesap günü) 
Tekâsür 1-8 (Çoklukla övünmek) 
Hümeze 1-9 (mal toplayan, insanları çekiştiren) 
Mâûn 1-7 (Namazı ciddiye almama) 
İhlâs 1-4 (Tevhid) 
Felak 1-5 (Kötülüklerden Allah’a sığınma) 
Nâs 1-6 (Vesveseden Allah’a sığınma) 
“Mukabele”yi anlamak ya da “anlamlı” kılmak


Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ramazan ayı, “Kur’an Ayı” olarak bilinmektedir. Zira Rabbimiz “Ramazan ayı ki, Kur’an insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak onda indirildi...” buyurmaktadır. (Bakara, 185)

Aslında, cahiliye döneminde bilinen ve kullanılan on iki aydan birisiydi ramazan ayı. Kur’an’da “Haram Aylar” diye anılan ve Araplarca hürmet edilen, kan dökülmesi ve savaşılması yasak olan dört haram ayın (Zilkade, zilhicce, muharrem ve receb) belli bir ayrıcalığı var idiyse de (Bakara, 197.), Ramazan ayının böyle bir özelliği yoktu. Onu değerli ve ayrıcalıklı kılan, insanlığa gönderilen son rehber kitabın bu ayda indirilmesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bu ayda olması, temel ibadetlerden olan oruç farizasının bu ayda tutulması, teravih, mukabele, itikaf, iftar, sahur ve fıtır sadakası gibi en önemli sünnetlerin hep bu ayda yaşanmasıydı. Nasıl “Şerefü’l-mekan bi’l-mekîn” yani, bir mekâna şeref veren, orada yaşayan şerefli kimseler ise, aynı durum, zaman için de söz konusuydu. Son Peygamber (s.a.s.) Medine’ye teşrifiyle orayı nasıl “Medine-i Münevvere” yaptıysa, son kitap olan Kur’an’ın bu ayda inmesi de, sıradan bir ay olan ramazanı “Şehr-i Mübarek” yapmıştı.

On iki ay içinde, Kur’an-ı Kerim’de adı anılan tek aydır ramazan ayı. Yüce Allah sadece onu anmakla kalmamış, yukarıdaki ayetlerde onu aynı zamanda planlamıştır. İşte bütün bu ayrıcalıkları sebebiyle bizim kültürümüzde bu ay, “On bir ayın sultanı” olarak kabul görmüştür.

Allah Rasulü (s.a.s.) ramazan gün ve gecelerinde, bol bol Kur’an okur, hayır ve hasenatta bulunurdu. Cibril (a.s.), ramazan sonuna kadar her gece gelir ve Hz. Peygamber (s.a.s.) O’na Kur’an okuyup dinletirdi. (Buhârî, Savm, 7.) Ramazan gecelerini ihya eder, saatlerce sürecek şekilde teravih veya teheccüt namazları kılar, ashabını da buna teşvik ederdi. (Buhârî, Teheccüd, 5.) 

Ramazanın son on gününe, ayrı bir önem verir, Mescid-i saadette itikafa girer, ibadet ve taatle meşgul olurlardı. Peygamberimizin bu uygulaması, vefat edinceye kadar devam etmiştir. Her yıl on gün itikafa girerken, vefat ettikleri yıl itikafları yirmi gün sürmüş; o yılki ramazanda Cibrîl (a.s.)’e Kur’an-ı Kerim’i iki defa arz etmişti. (İbn Mâce, Sıyâm, 58.)

Genç sahabilerden İbn Abbas, Rahmet Elçisi’nin ramazan ayında Kur’an ile olan sıkı ilişkisini çarpıcı bir dille tasvir eder. Onun anlattığına göre “Allah Rasulü, insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman ise, Cibril (a.s.) ile Kur’an’ı karşılıklı olarak okuduklarında gerçekleşirdi. O, yağmur yüklü bulutları getiren rüzgârlar kadar cömertti.” (Buhârî, Bed’u’l-Vahy 1; Savm 7; Bed’u’l-Halk 6; Menâkıb 23; Fedâilu’l-Kur’an 7.)

İbn Abbas’ın bu rivayetindeki “karşılıklı Kur’an okuma” ifadesi metinlerde “yudârisuhû” , “yuâriduhû” , “ya’ridu aleyhi Rasûlullah” şeklinde farklı tabirlerle ifade edilmiştir. “Yudârisuhû” ifadesi, Cibril (a.s.) ile Hz. Peygamber’in karşılıklı olarak Kur’an çalışması; “yuâriduhû” ifadesi ise, Cibril’in Kur’an’ı Hz. Peygamber’e arz etmesi anlamına gelmektedir. 

Merhum Kamil Miras bunu şöyle izah eder: “Önce Hz. Peygamber, Cibril’e okurdu, buna “arz” denirdi. Sonra aynı ayetleri bu defa Cibril (a.s.) okurdu ki, buna da “mukabele” denirdi.” (Tecrid-i Sarîh Tercemesi, VII. 316.)

İbn Abbas rivayetinden anlaşılan Cebrail (a.s.) ile Rasulüllah (s.a.s.) arasında geçekleşen “Mukâbele”, aslında Kur’an’ın karşılıklı olarak korunmasına, ezberlenmesine ve anlaşılmasına yönelik bir çabaydı. Burada söz konusu olan şey, çok yönlü bir Kur’an çalışmasıydı. 

Asırlardır bizde, geleneksel bir şekilde neredeyse her camide hem erkekler, hem de hanımlar bu “mukabele” sünnete uyarak ramazan boyunca Kur’an-ı Kerim’i hatmetmektedirler. Şüphesiz bu faaliyet, yediden yetmişe Müslümanların Allah’ın Kitabıyla buluşmaları adına oldukça sevindirici bir durumdur. Fakat itiraf etmeliyiz ki, genel itibarıyla bu gayretin altında yatan asıl sâik, daha çok Kur’an-ı Kerim’i okuma, dinleme ve hatmetme sevabına erişme arzusudur. 

Oysa Cebrail (a.s.) ile Rasul-i Ekrem arasındaki karşılıklı okumalarda “okunma” kadar “anlama” da söz konusuydu. Zira Kur’an, anlaşılması ve uygulanması için gönderilmişti ve burada asıl olan, Yüce Allah’tan gelen emir ve yasakların anlaşılması, ilahî öğütlerin öğrenilmesiydi. Anadili Arapça olanlar elbette anlayışları, kavrayışları nispetinde ilahî mesajları kavrayabilmekteydi. Halbuki okunan ayetlerin, farklı dilleri konuşanlar tarafından anlaşılabilmesi için apayrı bir çaba sarf edilmesi gerekmekteydi. Bu, ya Arapçayı öğrenmek, ya da tercümelere veya tefsirlere başvurmak şeklinde mümkündü. 

Bu sebeple, mukabele sünnetinin asıl amacına uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için, ya okunan cüzün hemen ardından tercümesinin de okunması yahut en azından o cüzden bazı ayetlerin seçilerek dinleyenlere anlatılması gerekecektir. Bu, cüz okuyan her hafızın rahatlıkla yapabileceği kadar kolay, Kur’an’ın gönderiliş amacını dikkate almak kadar önemli bir faaliyettir. Böylece hem okuyanlar, hem de dinleyenler ve takip edenler, o cüzde okunan ayetlerin içeriğinden haberdar olacaklar ve gereğiyle de amel etmeye gayret edeceklerdir. Bu sayede Mukabele, maksadına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve daha da “anlamlı” hale gelecektir.

Aynı faaliyetin kürsülerde vaizler tarafından da yapılması son derece yararlı olacaktır. Her cüzden seçilecek farklı üç-beş konudaki ayetlerin cemaate açıklanması şeklinde yapılacak bir vaaz birkaç yönden önem arz etmektedir. 

• Öncelikle okunan bazı ayetler anlaşılmış olacaktır.

• Tek bir konuyu uzun uzadıya anlatmak yerine, birkaç farklı konu üzerinde durmak, dinleyicinin dikkatlerinin tazelenmesine ve vaazın daha rahat dinlenmesine yardımcı olacaktır.

• Ramazan boyunca 29-30 konu işleneceğine, imandan ibadete, ahlaktan muamelata, tarihten geleceğe kadar yüzlerce konunun işlenmesi sağlanacaktır.


• Belli ayetlerin seçilmesi, dinleyenlerin dikkatlerini o gün okunan cüze çekecek ve belki de daha geniş okumalar için tefsirlere müracaatı gerektirecektir. 


İşte bütün bunlardan dolayı “Kur’an Yılı” ilan edilen 2010 yılı ramazan ayında bir başlangıç olmak üzere sizlere her cüzden bazı ayetleri seçmeye çalıştık. Şüphesiz muhataplarının ilgilerini, bilgilerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını gözeterek her hocamız kendisine göre bir seçki yapabilir. Cemaatin zamanına göre seçilen konu ve ayet sayısı artırılabileceği gibi azaltılabilir de. Biz, değerli hocalarımıza hem bir örnek, hem de kolaylık olsun diye her cüzden okunması ve açıklanması için seçtiğimiz ayetlerin bir listesini sunuyoru. İnanıyoruz ki böyle bir etkinlik, hem Kur’an Yılı’nın amacına, hem de Kur’an Ayı’nın ruhuna en uygun ve en hayırlı etkinlik olacaktır.


Not: Bu yazı, Diyanet Aylık Dergi Ağustos 2010 sayısında (28-34 sayfaları arasında) yayınlanmıştır.


Prof. Dr. Bünyamin Erul 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi


Yorumlar - Yorum Yaz
30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret3116851

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası