• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=5321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
  • https://www.youtube.com/channel/UC5S_skAvSgjSjx7-XW1KjAw
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.357418.4309
Euro17.930618.0024
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 2

 

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 2
 

     Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Fransızca'ya çevirisi ve Fransızca Günlük Konuşma Cümlelerinin Türkçeye Çevirisi ve Telaffuzutelaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Fransızca'yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde seyahatle ilgili cümleler de bulacaksınız. 

 

TürkçeFransızca
YazılışıOkunuşu
En yakın benzin istasyonu nerede?Ou se trouve la station de service la plus proche?U sö truv la stasyon dö servis la plü proş ?
On beş litre normal/ süper benzin istiyorum.Je voudrais quinze litres d’essence normal / super.Jö vudre kenz litr dessens normal / super
Depoyu doldurun.Le plein, s’il vous plait.Lö plen, silvuple.
Yağ ve su seviyesini / aküyü / frenleri / hidroliği kontrol edermisiniz?Vérifiez le niveau d’huile et d’eau / la batterie / les freins / l’huile hydrolique svp?Verifiye lö nivo düvil e lo / la batri / le fren / lüvil idrolik silvuple?
Bu patlak lastiği tamir edermisiniz?Pourriez-vous me reparer ce pneu crevé?Purriye vu mö repare sö pnö krev?
Lastiği değiştirir misiniz lütfen?Pouvez-vous changer ce pneu, s’il vous plait?Pule vu şanje sö pnö ,silvuple?
Sorun nedir?Qu est-ce qu il y a?Keskilya?
Çalışmıyor.Je n’arrive pas a demarrer.Jö narrivpaza demarre
Akü bitmiş.La batterie est à plâtLa batri etapıla
Motor hararet yapmış.Le moteur est surchauffé.Lö motör e sürşofe
Benzin bitti.Je suis en panne seche.Jösüi an pan seş
Bana Yardım edebilir misiniz?Pouvez-vous m’aider?Puve vu mede?
Özür dilerim, arabam bozuldu telefonunuzu kullanabilirmiyim lütfen?Excusez –moi, je suis tombe en panne. Puis-je me servir de votre télèphone?Eksküze mua ,jösvi tombe an pan. Püij mö servir dö votr telefon ?
Bir tamirci gönderebilir misiniz?Pouvez-vous envoyer un mecanicien?Puve vu anvuaye ön mekanisiyen?
Ne kadar sürer?Combien de temps cela prendra-t-il?Kombiyen dö tan söla prandratil?
Farlar.Les phares.Lefar.
Marş.Le démarrage.Lö demarraj.
Vites kutusu.La boite à vitesseLa buat dö vites.
Karbüratör.Le carburateur.Lö karbüratör
Dinamo.La dynamo.La dinamo
Direksiyon.La direction.La direksiyon.
Frenler.Les freins.Le frein.
Debriyaj.I’embrayage.Lambroyaj.
Elektrik tertibatı.I’ınstallation électrique.Lenstallasyon elektrik.
Yağ basıncı.La pression d’huileLa presyon düil
Soğutma.Le systeme de refroidissement.Lö sistem dö refruadisman.
Aktarma.La transmission.La transmisyon.
Yarım saat / bir saat içinde geliyorum.Je reviens dans une demi-heure / une heure.Jö röviyen danzün dömi ör / ün ör.
Hemen yapabilir misiniz?Pouvez-vous faire cela tout de suite?Puvevu fer söla tutsüit ?
Neden yapamaz sınız?Pourquoi vous ne pouvez pas le faire?Purkua vun puve pa lö fer?
Gerekli yedek parçalar sizde var mı?Avez vous les pieces de rechange necessaires?Ave vu le piyes dö röşanj nesesser ?
..ye kadar gitmemi sağlayacak kadar gitmemi sağlayacak bir şeyler yapabilir misiniz?Bon. Pouvez-vous m’arranger ça pour que je puisse aller jusqu’a....?Bon. Puve vu maranje sa purkö jöpüis alle juska ....?
Hayır, arabayı bu halde kesinlikle kullanamazsınız.Non, vous ne pouvez absolument pas conduire une voiture dans cet état.No, vunpuve absolümanpa kondüir ün vuatür dan set eta
Her şey tamir edildi mi?Tout est réparé?Tute repare?
Ne kadara mal olacak.Combien cela va-t-il coûter?Kombiyen söla vatil kute?
Postane ne tarafta?İndiquez-moi le bureau de poste, sil vous plait?Endike mua lö büro dö post,silvuple?
Buralarda bir telefon var mı?Ya-t-til un téléphone par ici?Yatil ön telefon par isi?
Telefonunuzu kullanabilir miyim?Est-ce que je peux me servir de votre téléphone?Eskö jö pö mö servir dö votr telefon?
Telefon kartı istiyorum.Je voudrais une carte téléphonique.Jö vudre ün kart telefonik.
Benim için bu numarayı arayabilir misiniz?Pourriez-vous m’appeler ce numéro?Purriye vu maple sö nümero?
Telefon rehberiniz var mı?Avez-vous un annuaire?Ave vu ön annüer
Numarayı çevirin.Composez le numéro.Kompoze lö nümero
Alo ben...Allo, c’est....Alo,se...
Hangi numarayı aradınız?Quel numéro avez-vous appellé?Kel nümero ave vuzaple?
Üzgünüm, yanlış numara.Désolé, faux numéro.Dezole fo nümero
.... Ile konuşmak istiyorum.Je voudrais parler à...Jö vudre parle a ...
Bana...... yı verebilir misiniz?Pourriez-vous me passer...?Purriye vu mö passe ...?
Kim arıyor?Qui est à l’appareil?Kie a laparey?
Ayrılmayın,Ne quittez pas,Nö kittepa.
Şu anda burada değil,II est absent pour le moment,Il e absan pur lö moman.
Lütfen aradığımı söyleyin. Adım...Veuillez lui dire que j’ai appele. Mon nom est...Vöyye lui dir kö je apple.mon nom e...
Beni aramasını söyler misiniz?Veuillez lui demander de me rappeler?Vöiyye lui dömander dömö raple?
Sizi arıyorlar.On vous demande au telephone.On vu dömand o telefon.
İşte numaram.Voici mon numéro.Vuasi mon nümero.
Çok yavaş tekrarlar mısınız?Pourriez-vous répèter cela très lentement?Purriye vu röpete söla tre lantöman?
Dolar bozdurmak istiyorum.Je veux échanger de dollar.Jö vö eşanje de dollar.
Kredi kartımdan para çekmek istiyorum.Je voudrais tirer de l’argent sur ma carte bancaire.Jö vudre ütilize ma kart pur avuar dölarjan.
Kimlik göstereyim mi?Est-ce que je vous montre une pièce d’identité?Eskö jö vu montre bezuan dün piyes didantite?
Para çekmek.Retirer de l’argent.Rötire dölarjan.
Makbuz.Un reçu.Ön rösü.
Polis.Police.Polis.
İtfaiye.Pompier.Pompiye.
Nöbetçi doktor.Médecin de garde.Medsen dö gard.
Acil durumlar.Urgences.Ürjans.
Konsolosluklar.Consulats.Konsüla.
Büyükelçilikler.Ambassades.Ambassad.
Havayolu.Voie aérienne.Vua aerien
Yılbaşı.Jour de I’An.Jur dö lan.
Noel.Noël.Noel.
Milli bayram.Fête nationale.Fet nasyonal.
Kuzey.Le Nord.Lö nor.
Güney.Le Sud.Lö süd.
Doğu.L’Est.Lest.
Batı.L’Ouest.Luest.
Neresi?Où?U
Dümdüz ileri.Tout droit.Tu drua.
Ön.Devant.Dövan.
Arka.Derrière.Deriyer.
Solda.A gauche.A goş.
Sağda.A droite.A druat.
Karşısında.En face.An fas.
Yanında.A cotéA kote.
Ters yönde.Dans le sens inverseDan lö sans envers.
Tam burası.C’est juste iciSe just isi.
Orada.C’est la-basSe laba.
İleride.C’est aprèsSet apre.
Yanlış yoldasınız.Vous êtes sur la mauvaise directionVuzet sür la movez direksiyon.
Geri dön.RetournezRöturne.
İlk / ikinci ışıklara kadar gidin.Allez jusqu’au premier / deuxiéme feuxAlle juko prömiye / döziyem karfur
Işıklardan sola girin.Tournez à gauche après les feuxTurne a goş apre le fö.
Bir sonraki köşeden sağa dönün.Tournez à droite au prochain coin de la rue.Turne a druat proşen kuan dö larü .
.. yolunu takip edin.Prenez la route de.Prene la rut dö..
Dikkat tehlike.Attention, danger.Attansiyon / danje.
Ölüm tehlikesi.Danger de mort.Danje dö mor.
Park yasağı.Defense de stationnementDefans dö stasyonman.
Tek yön.Sens interdit.Sans interdi.
Sigara yasağı.Défense de fumer.Defans dö füme
Self servis.Self-service.Serve vu
Danışmaya müracaat edin.Adressez vous au bureau d’informationAdresse vu o büro denformasyon.
Sıraya girin.Faites la queue.Fet la kö
Form doldurmak.Remplir le formulaire.Ramplir lö formüler
Rahatsız etmeyin.Ne pas déranger.Nö pa deranje.
Girmek yasak.İnterdiction d’entrerEnterdiksiyon dantre
Meşgul / boş.Occupé / libre.Oküpe / libr.
Özel.Privé.Prive.
Avlanmak yasak.Chasse interdite.Şas enterdi.
Yavaşlayın.Ralentissez.Rölantisse.
Dokunmayın.Ne pas toucher.Nöpa tuşe.
Farlarınızı yakın.Allumez vos phares!Alüme vo far.
SEYAHAT
Ne ile seyahati tercih ediyorsunuz?Avec quel moyen de transport préférez-vous voyager?Avek kel mua yen dö transpor prefere - vu voyaje?
Uçakla.Par avion.Par aviyon
Charter uçuşla.Par vol charter.Par vol şarte
Trenle.Par le train.Par lö tren
Otobüsle.Par autobus.Par otobus
Karar vermeden önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur.Je voudrais comparer, avant de me décider.Jö vudre kompare avan dö mö deside
Ulaşım ve konaklama da dahil mi?Est-ce que le transport et l’hébergement y est compris?Eskö lö transpor e leberjöman ie kompri?
Orada araba kiralayabilir miyim?Peut-on louer une voiture sur place?Pöton lue ün vuatür sür plas?
Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor.Non, vous devez venir par vos propres moyens.No,vu döve vönir par vo propr muayen.
Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebi-lirsiniz.Vous pouvez aller en bus, en metro, en train ou en taxi.Vupuvealle anbüs,anmetro ,an tren,antaksi
Tahminen ne kadar tutar? Sterlin, frank, mark, lira.Combien faut-il prevoir? Pounds / francs / marks / livres.Kombiyen fotil prevuar? Paund / frank / mark / livr.
Öğrenci indirimi var mı?Avez-vous une réduction étudiant?Avevu ün redüksiyon etüdiyan?
Öğrenci kimliği yanınızda ise.Si vous avez votre carte d’étudiant.Si vuzave votr kart.
Hangi havayolu şirketi?Quelle compagnie aérienne?Kel kompanyi aerien?
Buyrun biletim ve bagajım.Voici mon billet et mon bagage.Vuasi mon biyye e mon bagaj?
Birlikte seyahat ediyoruz.Nous voyageons ensembleNu vuayajon Ansambl
Pasaport kontrolü nerede yapılıyor?Où se fait le control de passeport?Se u lö kontrol dö paspor?
Ayrıca para ödemem gerekiyor mu?Est-ce que je dois payer un supplément?Eskö jö dua peye ön süpleman?
Sadece el çantam var.Je n’ai que mes bagages à main.Jö nekö me bagaj amen.
Uçak ne zaman kalkıyor?A quelle heure décole L’avion?A kel ör dekol lavion?
Uçağı kaçırdım.J’ai raté mon avion.Je rate mon aviyon.
Bir sonraki uçağa mutlaka binmeliyim, çok önemli görüşmelerim var.Je dois absolument prendre le prochain vol, jai des entretiens très importantJö dua absolüman prandr lö proşen vol, je dezantrötien tirezemportan
Fırtına yüzünden uçuş ertelendi.Le vol a été annulé à cause de la tempête.Lö vol aete annüle akoz döla tampet.
Kötü hava koşulları yüzünden.A cause des mauvaises conditions météorologiques.Akoz de movez kondisyon meteorolojik
Buralarda bar var mı?Est-ce qu’il y a un bar dans le coin?Eskilya ön bar dan lö kuen?
Kayıp eşya bürosu nerede?Où se trouve le bureau des objets trouvés?U sötruv lö büro dez obje truve?
....uçağı geldi mi?Est-ce que l’avion de ........est arrivé?Eskö lavion dö ......... e arrive ?
Gümrük ne tarafta?Où est la douane?Ue la duan?
Yanlışlık olmuş, özür dilerim.C’est une erreur, je suis désolé.Se tün errör, jösvi dezole
Sigara ve parfüm alacaktım.Je voudrais acheter des cigarettes et du parfum.Jö vudre aşte desigaret edü parfüm
Ne kadar ödüyorum?Combien est-ce que je paye?Kombiyen eskö jö pey?
Sorun nedir?Que se passe-t-il?Köse pastil?
Hava nasıl?Quel temps fait-il?Keltan fetil?
Çok naziksiniz.Vous êtes très gentil.Vuzet tre jantiy.
Birlikte birşeyler içelim mi?Pouvons-nous prendre un verre?Puvon nu prandr ön ver?
Merdivenden / asansörden çıkın.Prenez l’escalier / l’ascenseur.Prene leskaliye / lasansör.
Bagajımı kaybettim.J’ai perdu mon bagage.Je Perdü mon bagaj.
Deri, üstten fermuarlı.En cuir, avec fermoir de haut en basAn küvir,avek fermuar deo anba.
Büyük sırt çantası.Un grand sac à dos.Setön gran sak odo.
Biraz yavaş konuşabilir misiniz sizi anlamıyorum?Est-ce que vous pouvez parlez moins vite, je n’arrive pas à vous comprendre?Eskö vu puve parle muanvit jö narriv pa a vu komprendr?
Taksi durağı nerede?Où est le station de taxis?U e lö stasyon dö taksi?
Bir taksi çağırabilir misiniz?Pouvez vous appeler un taxi?Puvevuzaple ön taksi?
Çıkış nerede?Où est la sortie?U e la sorti?
Ne kadar?Cest combien?Se kombiyen?
Yanlızca gidiş bileti alacaktım.Un billet aller simple,s’il vous plait.Ön biyye alle sempl, silvuple.
İndirim kartım var.J’ai une carte de réduction.Je ün kart dö redüksiyon.
Nereye gidecektiniz?Où desirez-vous aller?U dezire vu alle?
Hangi trenle?Par quel train?Parkel tren?
Treniniz 8 nci perondan kalkacak.Votre train partira du quai no.8.Votr tren partira düke nümerovit.
Kaç çocuk var?Combien d’enfant y-a-t il?Kombiyen danfan yatil?
2 büyük, 4 de çocuk var.Il y a deux adultes et quatre enfants.Ilya dözadült e katranfan.
Sayıları bilmiyorum yazabilir misiniz?Je ne connais pas les chiffres, pourriez-vous les ecrire?Jönkonnepa leşifr, purriye vu lezekrir?
Tren nereden kalkıyor?D’où part le train?Du par lö tren?
Tren...garı, 7 nci perondan kalkıyor.Le train part de la gare .........du quai no.7.Lö tren par döla gar .. Ke nümero set.
Ne kadar zamanda?Dans combien de temps?Dan kombiyen dö tan?
Bir saat içinde?Dans une heure?Danzün ör?
Umarım yetişiriz.J’éspère que nous serons a l’heure.Jesper kö nusöron alör.
Bekleme salonu.La salle d’attente.La Sal dattant.
Tuvalet.Les toilettes.Le tualet.
Özür dilerim, pardon.Excusez-moi, pardon.Eksküze mua, pardon.
.......den geliyorum.Je viens de ...Jövien dö ...
Arabadan iner misiniz?Descendez du véhicule?Desande dü veyikül?
Evraklarınız lütfen.Vos papiers,svp.Vo papiye, silvuple.
Yaşınız tutmuyor.Vous êtes mineur.Vuzet minör.
Ne kadar kalacaksınız?Quelle est la durée de votre séjour?Kele ladüre dö votr sejur?
Bir hafta.Une semaine.Ün sömen.
Bir hafta sonu.Un weekend.Ön vikend.
Bir ay.Un mois.Ön mua.
Birkaç gün.Quelques jours.Kelkö jur.
Nerede kalacaksınız?Où serez-vous logé?U sörevu loje?
Otelde.A I’hôtel.A lotel.
Seyahat amacınız nedir?Quel est le but de votre voyage?Kele löbü dövotr vuayaj?
İş.Affaire.Affer.
Tatil.VacancesVakans
Ziyaret.Visite.Vizit.
Turizm.Tourisme.Turizm.
Eğitim.Formation.Formasyon
Dilimizi konuşabiliyor musunuz?Pouvez-vous parler notre langue?Puve vu parle notr lang?
Biraz.Un peu.Ön pö.
Ne kadar paranız var?Combien d’argent avez-vous?Kombiyen darjan avevu?
Çantanızda ne var?Qu’avez-vous dans votre sac?Kavevu dan votr sak ?
Bu kutunun içinde ne var?Qu’est-qu’il y a dans cette boite?Keskilya dan setbuat?
Harabeler.Les ruines.Lerüin.
Saray.Le chateau.Lö şato.
Kanalizasyon.Les catacombes.Lekatakomb.
Şehir merkezi.Le centre ville.Lö santr vil.
Mezarlık.Le cimetière.Lö simetiyer.
Kilise.L’église.Legliz.
Sergi.L’éxposition.Lekspozisyon
Kale.La forteresse.La fortöres.
Alışveriş merkezi.Le centre commercial.Le santr komersiyal.
MağaraLa grotte.La grot.
Göl.Le lac.Lö lak.
Rıhtım.Le quai.Le ke.
Anıt.Le monument.Lö monüman.
Cami.La mosquée.La moske.
Müze.Le musée.Lö müze.
Park.Le parc.Lö park.
Liman.Le port.Lö port.
Meydan.La place.La plas.
TapınakLe temple.Lö tampl.
Kabir.La tombe.La tombe.
KuleLa tour.La tur.
Neler yapmaktan hoşlanırsınız?Qu’est-ce que vous aimez comme activité?Keskö vuz eme com aktivite ?
.......den hoşlanırım.Je m’intéresse à....Jö menteres a...
Resim.La peinture.La pentür.
Mimarlık.I’architécture.Larşitektür.
Sanatın her dalından.De toutes les branches de l’art.Dö tut le branş dö lar.
Tarih.I’histoire.Listuar.
Coğrafya.La géographie.La jeografi.
Doğa.La nature.La natür.
İnsanlar.Les gens.Le jan.
Sosyoloji.La sociologie.La sosyoloji
Nufus bilim.La démographie.La demografi.
Politika.La politique.La politik.
Spor.Les sports.Le spor.
El sanatları.I’Artisanat.Lartizana
Av.La chasse.La şas
Vahşi yaşam.La vie sauvage.Lavi sovaj.
Farklı kültürler.Les différentes cultures.Le differant. kültür
Bilim.Les sciences.Le siyans.
Geziler düzenliyor musunuz?Organisez-vous des voyages?Organize vu dez voyaj?
Turistlerin akın etmediği yerlere gitmek istiyorum.Je cherche les endroits non-fréquentes par les touristes.Jö şerş lezandrua no frekante par le turist.
Önerebileceğiniz bir 3 günlük turunuz var mı?Est-ce que vous avez un voyage de trois jours à conseiller?Eskö vuzave ön voyaj dö truva jur a konseye?
Fotograf çekmek serbest mi?Peut-on prendre des photos?Pöton prandr de foto?
Buranın en popüler diskoları hangileri?Quelles sont les discothéques les plus frequentés ici?Kel son lediskotek leplü frekante isi?
Spor yapmak istiyorum, seçeneklerim neler?Je veux faire du sport,quelles sont mes possibilites?Jö vö fer du spor,kel son me posibilite?
Otobüsler gece de işliyor mu?Est-ce que les bus sont en service pendant la nuit?Es kö le büs son tan servis pandan la nüi?
Bana bir araba kiralama şirketi önerebilir misin?Pouvez-vous me conseiller une agence qui loue des voitures?Puve vu mö konseyye ün ajans ki lu de vuatür?
Plajlar buraya uzak mı?Est-ce que les plages sont loin d’ici?Eskö le plaj son luen disi?
Otobüs durağı nerede?Où est l’arrêt de bus?Ue lare döbüs?
Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu?Est-ce que le bus passe par le centre ville?Es kö lö büs pur lö santr vil?
Ne kadar?Combien ça coûte?Kombiyen sakut?
Nerede satılıyor?Où est-ce qu’on vend?U eskon van?
...gitmem için hangi durakta inmem gerekiyor?A quel arrêt dois-je descendre pour aller à............?Kan duaj dessandr pur alle a ...?
Üçüncü durakta ineceksiniz.Descendez au troisième arrêt.Desande o truvaziyem are
İlk otobüs kaçta?A quelle heure passe le premier bus?A kelör pas lö prömiye büs pur?
Son otobüs kaçta?A quelle heure est le dernier bus?A kelör e lö derniye büs?
Bu otobüs.........'dan geçiyor mu?Est-ce que ce bus passe par............?Eskö sö büs pas par......?
İneceğim yerde bana haber verebilir misiniz?Pourriez-vous m’avertir là où je dois descendre?Purriye vu mavertir la u jö dua desandr?
Şu adrese gideceğim.Je vais a cet adresse.Jöve aset adres.
Hemen dönerim.Je reviens tout de suite.Jö rövien tutd süit
Biletiniz nerede?Où est votre billet?Ue votr biyye?
Atmışım.Je l’ai jete.Jö le jete.
Saklamam gerektiğini bilmiyordum.Je ne savais pas que je devais le conserver.Jö nö save pa köjödöve lö konserve?
Ne oluyor?Que se passe-t-il?Kös pas til
Neden duruyoruz?Pourquoi le metro s’arrête-t-il?Purkua lö metro sarettil?
Yanınıza oturabilir miyim?Puis-je m’assoir à coté de vous?Püij masuar akote dövu?
Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir?Je vais à cette adresse. pouvez-vous la lire et me dire ou descendre?Jöve asetadres puvevu lalir e mödir udessandr ?
Güzergahı haritada gösterebilir misiniz?Pouvez-vous me montrer i’itineraire sur cette carte?Puvevu mö montre litinerer sür set kart?
Nerede bisiklet kiralanıyor?Ou loue-t-on des velos?U luton de velo?
Araba kiralamak istiyorum.Je voudrais louer une voiture.Jö vudre lue ün vuatür.
Küçük bir araba.Une petite voiture.Ün pötit vuatür.
Ortalama bir araba.Une voiture moyenne.Ün vuatür muayyen ?
Büyük bir araba.Une grande voitureÜn grand vuatür.
Günlük tarife nedir?Quel est le tarif?Kele lötarif?
Burayı imzalayın.Signez ici.Sinye isi.
..'e nasıl gidebilirim?Pourriez-vous mi’ndiquer la route de...?Purriye vu mendike la rut dö ...?
Şu harita üzerinde nerede olduğumu gösterebilir misiniz?Pouvez-vous me montrer sur cette carte ou je me trouve?Puvevu mö montre sürset kart ujömö truv?
...buraya ne kadar uzaklıkta?...est a quelle distance d’ici?...Eta kel distans disi ?
Yanlış yoldasınız.Vous vous êtes trompé de route.Vuvuzet trompe dö rut
Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı?Yat-il un logement pas trop cher par ici?Yatil ön lojman patroşer parisi?
Dümdüz devam edin.Continuez tout droitKontinüye tu drua.
İlerde solda.Cest là-bas à gauche.Se laba agoş.
Sağda.A droite.A druat.
Trafik ışıklarından sağa/sola dönün.Tournez à gauche / à droite au feuTurne a goş / a druat ofö.
Pardon buraya park edebilir miyim?Pardon, puis-je me garer ici?Pardon,püij mö gare isi?
Arabamız bozuldu.Notre voiture est tombé en panne.Notr vuatür e tombe anpan.
Kaybolduk.Nous sommes perdus.Nusom Perdu.
Burada bekleyin, yardım getireceğim.Attendez ici, je vais vous chercher du secoursAttande isi, jöve vu şerşe dü sökur.
Arabayla / yürüyerek ne kadar zamanda varırız.Combien de temps est-ce que cela prend en voiture / a pied?Kombiyen dö tan eskösöla pran an vuatür / apiye?

Yorumlar - Yorum Yaz
30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam654
Toplam Ziyaret3174837

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası